Collection: chilled & frozen food

Chilled food

 • kimchi    (김치)
 • pickled radish    (단무지  치킨무)
 • tofu    (순두부  두부)

Frozen food

 • fish cake    (어묵)
 • rice cake    (떡볶이떡  치즈떡)
 • sidedishes   (나물류  반찬류 젓갈류)

Frozen seafood

 • fish    (생선류)
 • squid    (오징어  절단오징어채  손질오징어  낙지  문어)
 • shell fishery    (꽃게  조개  홍합)
 • roe    (알탕용알  곤이)
 • prawn    (자숙새우  튀김용새우   찌개용 새우  생새우)
 • marinara    (해물믹스   해물모둠   미더덕)